statystyki

Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2013 r.
Weszło w życie 1 września 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

skomentuj

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Protestować wolno od daty wystawienia oceny, ale nie dłużej niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych, kształcącej w formie stacjonarnej, dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na co najmniej połowę zajęć z każdego obowiązkowego przedmiotu przewidzianego w szkolnym planie nauczania i uzyskał z nich pozytywne oceny.

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Składa się on z dwóch części. Pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. W drugiej uczeń musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na swojej stronie internetowej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego ten, w którym przeprowadzany jest sprawdzian i egzamin gimnazjalny. Informator jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach.

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub w języku regionalnym, przystępują do części pierwszej sprawdzianu oraz części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku polskim albo w języku mniejszości lub regionalnym. W takim języku przeprowadzana jest także

●w przypadku sprawdzianu – część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z matematyki,

●w przypadku egzaminu gimnazjalnego – część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga.

W razie stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, że ściągał, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia tę część sprawdzianu. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama