statystyki

Dziennik Ustaw z 12 kwietnia 2012 r.
Weszło w życie 27 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

skomentuj

Publikacja: 16 kwietnia 2012, 13:29 Aktualizacja: 16 kwietnia 2012, 13:31

Akt ten ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za pierwsze półrocze 2012 r. i do sporządzanych za rok obrotowy 2012.

Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy pracowniczego i dobrowolnego funduszu, obejmujący:

● wynik z inwestycji – stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi funduszu,

● zrealizowany zysk lub stratę z inwestycji,

● niezrealizowany zysk, względnie stratę z wyceny inwestycji.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

● firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze,

● nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne,

● wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

● wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dalszego działania funduszu,

● w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło przejęcie aktywów zlikwidowanego funduszu, potrzebne jest wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po takim przejęciu. Niezbędne jest również omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji, przyjętej metodologii wyceny i wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama